Radykalny to ... Co to jest radykalne?

RADICAL 1. RADICAL , -a; m. [z łac. radykały - rodnik] 1. Zwolennik skrajnych, zdecydowanych poglądów, działań. 2. Zwolennik radykalizmu (2 zn.). 2. RADICAL , -a; m. [z łac. radykały - rodnik] 1. Mat. Znak wskazujący na wyodrębnienie korzenia; wynik ekstrakcji rootów. 2. Chem. Stabilna grupa atomów w cząsteczce, która zmienia się bez zmiany jednego związku chemicznego na inny. * * * radykalny

I

(z łacińskiej rady - root), zwolennik radykalnych, decydujących środków.

II

symbol matematyczny √. (zmodyfikowany łaciński r), oznaczający akcję wyodrębniania korzenia, a także wynik wyodrębnienia korzenia, czyli liczby postaci

.

Słownik encyklopedyczny. 2009.