Rugodiv - to ... Co Rugodiv?

Rugodivnazvanie Narva w rosyjskich kronikach. * * * Nazwa RUGODIVRUGODIV Narva ( cm. Narva (miasto)) w rosyjskich kronikach.

Słownik encyklopedyczny. 2009.